Ulcinjska Rivijera
OBRAZLOZENJE Pravni osnov za donogenje Odluke Pravni osnov za donogenje Odluke o davanju u dugoroéni zakup dijela imovine objekata H…
Petak, 29 Septembar 2017 08:57

VANREDNA SKUPSTINA AKCIONARA