Odluka o davanju u zakup dijela imovine-objekata AD Ulcinjska Rivijera

                                                                                  OBRAZLOZENJE

Pravni osnov za donogenje Odluke

Pravni osnov za donogenje Odluke o davanju u dugoroéni zakup dijela imovine objekata H TP "Ulcinjska rivijera "AD, Ulcinj, Opgtina Ulcinj, sadrzanx je u stavu 4b öl. 35 Zakona o privrednim druétvima ( "Sluibeni list RCG j', br. 6/2002" i "Sluibeni list CG I', br. 17/2007, 80/2008, 40/2010 - drugi zakon, 36/2012 i 40/2011 - drugi zakon).

Razlozi za donogenje Odluke

Planom privatizacije za 2017. god., Vlada Crne Gore predvidjela je privatizaciju HTP "Ulcinjska rivijera " AD, Ulcinj, putem medunarodnog tendera, prodajom akcija, dokapitalizacijom ili dugoroénim zakupom. Kako se Vlada opredijelila za model dugoroénog zakupa imovine, kao i da je Driava Crna Gora vlasnik zemljiéta nad kojim pravo koriééenja ima H TP "Ulcinjska rivijera "AD, Vlada je, shodno Zakonu o driavnoj imovini i Uredbi o prodaji i davanju u zakup stvari u driavnoj imovini, pokrenula postupak za pripremu is provodenje medunarodnog tendera, raspisivanjem i objavom Javnog poziva za dugoro&ni zakup predmetnog zemljiéta. Istovremeno HTP "Ulcinjska rivijera " AD, kao vlasnik objekataje donijela odluku o pokretanju postupaka o davanju u dugoro&ni zakup dijela imovine - objekata Akcionarskog drugtva HTP "Ulcinjska rivijera "AD, Ulcinj ( Hoteli "Olympic" i "Bellevue" ( depadansi Cer, Borik i Avala), objekat restorana i drugi prateéi sadriaji).

Predmetnom Odlukom Skupgtina akcionaraje prenijela na Vladu Crne Gore, Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte i Tendersku komisiju za valorizaciju turisti&kih lokaliteta ovlaééenja da se sprovedejedinstveni postupak Medunarodnog tendera (za zemljiéte i objekte), raspisivanjem i objavomJavnog poziva za dugoroéni zakup predmetne imovine, HTP "Ulcinjska rivijera " AD, Ulcinj i ovlastila Vladu da utvrdi konaéan tekst Ugovora o zakupu Kompleksa H TP "Ulcinjska rivijera " AD.

Na osnovu Odluke Tenderske komisije za valorizaciju turistiékih lokalitete br. 02158/1, Od 31. maja 2017. god. i zakljuéka Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte br. 01-178 Od 19. juna 201 7.god., Tenderska komisija za valorizaciju turisti&kih lokaliteta, u ime Vlade Crne Gore i HTP "Ulcinjska rivijera "AD, objavilaje tender za dugoroéni zakup Kompleksa HTP "Ulcinjska rivijera " AD ("Tender") objavljivanjem javnog poziva dana 21. juna 2017. god u Dnevnom listu "Pobjeda i dana 22. juna 2017. god. u u "Financial Times". Namjera objavljivanja Tenderaje bila da se obezbijedi adekvatan i sveobuhvatan razvoj predmetnog Kompleksa u ekskluzivni turisti&ki kompleks otvorenog tipa, nivoa minimum 4 zvjezdica.

Zakupacje 21. jula 2017. god. podnio Ponudu u skladu sa Javnim pozivom i Instrukcijama ponuda&ima. Odlukom Tenderske komisije za valorizaciju turisti&kih lokaliteta Od dana 28. jula 2017. god. (br. 02-205), kroz Zapisnik sa sjednice Tenderske komisije, prihvaéenaje Ponuda i Konzorcijum "Karisma Hotels Adriatic

 

Montenegro do.o, Karisma Hotels & Resorts Corporation LTD, Karisma Resorts International SA, Karisma Operating Holding S.A. de C. V, Karisma Hotels & Resorts de las Americas LTD "je pozvan na pregovore o zakljuéenju ovog Ugovora.

 

 Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je dana 20.09.2017. god., usvojio izvještaj

Tenderske komisije za valorizaciju turističkih lokaliteta i dao saglasnost na tekst

Ugovora o zakupu predmetnih nepokretnosti i na Konzorcijum ”Karisma Hotels

Adriatic Montenegro d.o.o, Karisma Hotels & Resorts Corporation LTD, Karisma

Resorts International S.A, Karisma Operating Holding SA. de C. V, Karisma Hotels & Resorts de las Americas LTD”, kao Zakupca u kojem su, shodno Ugovoru o

Konzorcijumu i Ugovoru o zakupu, članice Konzorcijuma solidarno odgovorne za sve obaveze iz ovog Ugovora o zakupu ( Izvještaj Savjeta br. 01-234).

Vlada Crne Gore je na sjednici od 21. septembra 2017. god donijela Odluku o davanju u dugoročnom zakupu i prihvatila Ugovor o zakupu predmetnih nepokretnosti ( Zaključak br. Int. 07-381), nakon čega je Ugovor potpisan i ovjeren kod notara Gzima Kalabrezija, u Ulcinju 25. septembra 2017. god.